Algemene Voorwaarden | Duckerdie

Algemene Voorwaarden Duckerdie

Tot stand gekomen op 11 november 2019. Algemene Voorwaarden Duckerdie, gevestigd aan Doelen 42, 2907 WC te Capelle aan den IJssel, ingeschreven bij de KvK onder nummer 74180320.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.
Duckerdie:
Duckerdie, ingeschreven bij de KvK onder nummer 74180320.
Bedrijf:
De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument:
De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Overeenkomst:
Elke Overeenkomst gesloten tussen Duckerdie en de Wederpartij.
Opdracht:
De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Product:
Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Duckerdie.
Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Duckerdie voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Koop op afstand:
De Overeenkomst tussen de wederpartij en Duckerdie, waarbij in het kader van een door de Duckerdie georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Dienstverlening op afstand:
De Overeenkomst tussen de wederpartij en Duckerdie, waarbij in het kader van een door de Duckerdie georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Wederpartij:
Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Duckerdie en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Duckerdie, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Duckerdie en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Duckerdie zijn overeengekomen.

Indien Duckerdie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Duckerdie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Duckerdie

Duckerdie is gespecialiseerd in website development (ook wel Webdevelopment). Website development is een verzamelnaam voor alle werkzaamheden met betrekking tot het realiseren van een website, waaronder ook het design van de website (ook wel Webdesign).

De werkzaamheden van Duckerdie bestaan zowel uit het uitvoeren van Diensten en het maken en leveren van Producten.

In het algemeen omvatten de Diensten van Duckerdie het ontwerpen en programmeren van websites, online diensten, software, layouts, vormgeving en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Daarnaast kan Duckerdie -op verzoek van de Wederpartij- foto's maken.

De Producten die Duckerdie levert bestaan uit websites, foto's, reclame en drukwerk.

De Wederpartij kan via www.duckerdie.nl informatie over de Producten en Diensten bekijken.

Bestellingen en opdrachten kunnen telefonisch worden doorgegeven of via e-mail, WhatsApp of Facebook Messenger worden geplaatst. Offertes kunnen worden opgevraagd via de e-mail.

Duckerdie beschikt niet over een fysieke winkel.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en offertes van Duckerdie zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding of offerte is opgenomen. De aanbieding of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Duckerdie kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is Duckerdie daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Duckerdie anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Duckerdie niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding of offerte van Duckerdie.

Beëindiging Overeenkomst

Duckerdie en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel Duckerdie als de Wederpartij kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

Annulering Overeenkomst

Op zowel de digitale als de non-digitale Producten en de Diensten van Duckerdie geldt geen recht van retour. Het annuleren van een bestelling, waarvan Duckerdie aangeeft dat zij reeds begonnen is met de voorbereiding, uitvoering of dat de levering al heeft plaatsgevonden, is daarom niet mogelijk.

Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Duckerdie de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Duckerdie zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Duckerdie de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Duckerdie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Duckerdie proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Duckerdie zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Duckerdie kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Duckerdie zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering Overeenkomst

Duckerdie zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Duckerdie heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Duckerdie heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Duckerdie het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Duckerdie niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Duckerdie het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Duckerdie.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Duckerdie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Prijzen en Honorarium

Producten
Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Van alle bijkomende kosten zal Duckerdie tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Diensten
Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Duckerdie.
Van alle bijkomende kosten zal Duckerdie tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Wijziging prijzen en honorarium

Producten
Indien Duckerdie met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Duckerdie gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Duckerdie het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

De prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Duckerdie rustende verplichting ingevolge de wet;
Duckerdie alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
Bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.

Diensten
Indien Duckerdie bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomt, dan is Duckerdie gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Duckerdie het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Duckerdie rustende verplichting ingevolge de wet;
De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
Duckerdie alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Duckerdie zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium in kennis stellen. Duckerdie zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Hosting en domeinregistratie

Duckerdie voert overleg met de Wederpartij over het maken van de website.

In de meeste gevallen heeft de Wederpartij nog geen domeinnaam opgesteld. Duckerdie bedankt tezamen met de Wederpartij een domeinnaam. Duckerdie legt de gekozen domeinnaam vast en de domeinnaam komt op naam van Duckerdie te staan.

Duckerdie heeft geen eigen hosting tot haar beschikking, maar heeft een reseller hosting pakket afgesloten voor haar onderneming. Duckerdie verkoopt hosting pakketten aan de Wederpartij. De hosting van de Wederpartij wordt toegevoegd in het reseller hosting pakket van Duckerdie. De hosting pakketten die Duckerdie aan de Wederpartij verkoopt, kennen geen limiet voor het dataverkeer.

Duckerdie is de enige die toegang heeft tot het reseller hosting pakket. De Wederpartij betaalt Duckerdie om gebruik te mogen maken van haar reseller hosting pakket, maar heeft zelf geen toegang tot het pakket.

Koop en Dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden.

Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft Duckerdie het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Duckerdie geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien Duckerdie het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Indien Duckerdie niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door Duckerdie geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Duckerdie in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door Duckerdie geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Duckerdie met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Duckerdie de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Duckerdie heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Duckerdie uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Duckerdie de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Duckerdie uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Duckerdie en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Duckerdie. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

Onroerende goederen;
Financiële diensten;
Diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
Kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
Producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Duckerdie geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
Verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
Hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
Producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
Producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
Producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
Producten en/of diensten van persoonlijke aard;
Producten en/of diensten op maat gemaakt.

Levering digitale Producten

Deze bepaling is alleen van toepassing op een Overeenkomst met betrekking tot digitale Producten.

Duckerdie levert het Product digitaal. Nadat Duckerdie het Product klaar heeft.

Levering non-digitale Producten

Deze bepaling is alleen van toepassing op een Overeenkomst met betrekking tot non-digitale Producten.

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op locatie van Duckerdie of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. Levering van foto's vindt plaats via de e-mail. De Wederpartij ontvangt via de e-mail een link waarop de Wederpartij de foto's kan downloaden. Levering van drukwerk en reclamemateriaal vindt plaats door een postorderbedrijf, die de Producten aflevert op adres van de Wederpartij.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Risico-overgang Consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op een Overeenkomst met betrekking tot (zowel digitale als non-digitale) Producten.

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Duckerdie.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Risico-overgang Bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op een Overeenkomst met betrekking tot (zowel digitale als non-digitale) Producten.

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Duckerdie.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Duckerdie aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

Betaling geschiedt achteraf, tenzij anders overeengekomen.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Duckerdie aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Duckerdie is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

Duckerdie en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Duckerdie en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Duckerdie onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Duckerdie, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Duckerdie, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Duckerdie pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Duckerdie de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Herdruk, retourneren en terugbetaling

Duckerdie levert grafische ontwerpen op twee manieren: Duckerdie ontvangt van de Wederpartij een opdracht en mag zelf de tekst bepalen óf Duckerdie ontvangt van de Wederpartij een opdracht om een -door de Wederpartij aangeleverde- tekst te ontwerpen.

In het geval dat Duckerdie zelf de tekst mag schrijven, is Duckerdie niet alleen grafisch ontwerpen maar ook schrijver. Duckerdie is in dit geval aansprakelijk voor (spellings)fouten op het Product, omdat Duckerdie zelf de tekst geschreven heeft. De Wederpartij heeft dan recht op een herdruk van het Product.

Digitale Producten

Duckerdie doet er alles aan om de Wederpartij via haar website zo volledig mogelijk te informeren over haar Producten. Mocht een Product desondanks niet aan de verwachting van de Wederpartij voldoen, kan de Wederpartij (zowel in de hoedanigheid van Consument als Bedrijf) het Product niet retourneren of ruilen en krijgt de Wederpartij geen geld terug, gelet op de aard van het digitale Product dat via internet gekocht en gedownload wordt. Het ontbreken van het herroepingsrecht van de Wederpartij wordt expliciet aangegeven tijdens het bestellingsproces op de website van Duckerdie.

Non-digitale Producten

Duckerdie doet er alles aan om de Wederpartij via haar website zo volledig mogelijk te informeren over haar Producten. Mocht een Product desondanks niet aan de verwachting van de Wederpartij voldoen, kan de Wederpartij (zowel in de hoedanigheid van Consument als Bedrijf) het Product niet retourneren of ruilen en krijgt de Wederpartij geen geld terug, gelet op het feit dat het Product op maat is gemaakt naar de wensen van de Wederpartij. Het ontbreken van het herroepingsrecht van de Wederpartij wordt expliciet aangegeven tijdens het bestellingsproces op de website van Duckerdie.

Diensten

Duckerdie doet er alles aan om de Wederpartij via haar website zo volledig mogelijk te informeren over haar Diensten. De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening tussen Duckerdie en de Wederpartij leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Duckerdie garandeert derhalve dat de door haar verricht werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en deugdelijk worden uitgevoerd. Mocht een Dienst desondanks niet aan de verwachting van de Wederpartij voldoen, kan de Wederpartij (zowel in de hoedanigheid van Consument als Bedrijf) de Dienst niet retourneren of ruilen en krijgt de Wederpartij geen geld terug, gelet op het feit dat de Dienst op maat is gemaakt naar de wensen van de Wederpartij. Het ontbreken van het herroepingsrecht van de Wederpartij wordt expliciet aangegeven tijdens het bestellingsproces op de website van Duckerdie en de Wederpartij wordt voor het sluiten van de Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening gewezen op het ontbreken van het herroepingsrecht, waarmee de Consument vooraf duidelijk instemt met de Overeenkomst en heeft verklaard afstand te doen van het recht op ontbinding.

Eigendomsvoorbehoud

Deze bepaling is alleen van toepassing op een Overeenkomst met betrekking tot non-digitale Producten.

Alle door Duckerdie in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Duckerdie totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Duckerdie het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Duckerdie bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

Na het sluiten van de Overeenkomst Duckerdie omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Duckerdie kan worden gevergd.

Duckerdie behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Duckerdie bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Duckerdie bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

Na het sluiten van de Overeenkomst Duckerdie omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Duckerdie kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Duckerdie kan worden gevergd;
De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
De Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Duckerdie op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Duckerdie de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Duckerdie niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Duckerdie geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Duckerdie of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Duckerdie geen invloed kan uitoefenen en waardoor Duckerdie niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Duckerdie in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Duckerdie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Duckerdie zijn verbintenis had moeten nakomen.

Zowel Duckerdie als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Duckerdie zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Duckerdie ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Duckerdie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


Aansprakelijkheid

Duckerdie is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Duckerdie.

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Duckerdie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Duckerdie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Duckerdie is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Duckerdie kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Duckerdie of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Duckerdie is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Duckerdie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Duckerdie beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Duckerdie aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Duckerdie overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Duckerdie aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Duckerdie te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Duckerdie vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Duckerdie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Duckerdie door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Duckerdie zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Duckerdie en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Duckerdie en de door Duckerdie (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Wederpartij Duckerdie ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

Duckerdie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Duckerdie behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Doorverkoop en modificering van digitale Producten

De Producten die Duckerdie levert zijn uniek. Het is de Wederpartij in beginsel niet toegestaan om de digitaal gekochte Producten te kopiëren, aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden. Het is de Wederpartij in beginsel niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de gedownloade digitale Producten te modificeren en vervolgens aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden.

Nadat Duckerdie via de e-mail de Wederpartij akkoord heeft gegeven, mag de Wederpartij de digitale Producten aanpassen, doorgeven of door verkopen. Duckerdie dient hier expliciet haar toestemming voor te verlenen.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Duckerdie verstrekt, zal Duckerdie zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Duckerdie handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Duckerdie zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Duckerdie informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Duckerdie verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Duckerdie mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Duckerdie niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Duckerdie mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Duckerdie zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat Duckerdie de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Duckerdie heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Duckerdie zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Producten
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Producten en Diensten
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Duckerdie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Duckerdie en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Vindplaats  

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 74180320